Δικαίωμα Εγγραφής

Δεκτοί στις ειδικότητες της Σχολής γίνονται απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου: Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, ΕΠAΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ, καθώς και οι πτυχιούχοι ειδικοτήτων ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ ή του ΟΤΕΚ ή του Υπουργείου Υγείας ή του ΟΓΕΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσ/νίκης,

Υποψήφιοι σπουδαστές – κάτοχοι ξένων διαβατηρίων μπορούν να εγγραφούν στη σχολή, εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών από τη χώρα καταγωγής τους και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα (ελληνομάθεια). (Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 9271130 και στο society@etoile.edu.gr)

Τα γενικά δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου

2. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου

3. 4 έγχρωμες φωτογραφίες, η μία εκ των οποίων για τη σπουδαστική ταυτότητα

 

Για κάποιες περιπτώσεις δύνανται να απαιτούνται περισσότερα έγγραφα (πχ παράβολο σπουδαστικής visa κλπ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής (τηλ. 210 9271130) ή με την 24ωρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση (society@etoile.edu.gr).