Ενημέρωση για Καταρτιζόμενους με Κάρτα Ανεργίας

Ενημέρωση για Καταρτιζόμενους με Κάρτα Ανεργίας - ΙΙΕΚ Etoile by Les

Ενημέρωση για Καταρτιζόμενους με Κάρτα Ανεργίας – ΙΙΕΚ Etoile by Les Chefs

Για τους καταρτιζόμενους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ανέργων και θέλουν να παραμείνουν, να περάσουν πριν την έναρξη των μαθημάτων από τα κατά τόπους καταστήματα του Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με την νομοθεσία που σας επισυνάπτουμε (Ν.4430/2016, ΦΕΚ/Α΄/205/2016, άρθ.56). Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

Άρθρο 56

Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας

Το άρθρο 30 του Ν. 4144/2013 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως εξής:

…..2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και

ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα,

β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και

 γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν

οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α’, β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1545/1985 (Α’ 91) καταργείται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 57

Μεταβατική διάταξη

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόμα τος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονικό περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων, εφόσον εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δηλώσουν στον Ο.Α.Ε.Δ. τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει.