Εξετάσεις Πιστοποίησης

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στην Etoile, οδηγεί,  κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Η απόκτηση Κρατικού Διπλώματος από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας είναι το κλειδί για τη διεκδίκηση θέσης σε κρατικούς φορείς στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές τρίτες χώρες. Παιδικοί σταθμοί, Νοσοκομεία, Εθνικά Γραφεία Τουρισμού και χιλιάδες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη γίνονται προσβάσιμοι με το Κρατικό Δίπλωμα.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98) και οι κάτοχοί του δύνανται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01), μοριοδοτούμενοι με 150 μονάδες (Αρθρο 8 Ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Οι γνώσεις και η εμπειρία που προσφέρει η σχολή στους σπουδαστές της καθώς και η ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποτελούν το διαβατήριο επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.