ΕΦΕΤ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων»

Το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 του Εκπαιδευτικού Ομίλου I.I.E.K. Etoile by Les Chefs έχει φιλοξενήσει και διεξάγει σειρά σεμιναρίων με αντικείμενο Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 (πατήστε εδώ) οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να καταρτιστούν σε θέματα ασφαλείας και να λάβουν τις γνώσεις που οδηγούν στο επίσημο Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, με ξεχωριστή εξέταση που διενεργείται από τον ίδιο τον ΕΦΕΤ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΕΤ, το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Σε όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται με τον χειρισμό τροφίμων με οποιονδήποτε τρόπο (παραγωγή τροφίμων, επεξεργασία, μεταφορά, διακίνηση, μαζική εστίαση, ζαχαροπλαστική, υπάλληλοι εργαστηρίων, καντίνες θεάτρων & κινηματογράφων, κλπ)
  • Σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τροφίμων ή ποτών που θέλουν να εκδώσουν ή να τροποποιήσουν την άδεια λειτουργίας τους.

Το Σεμινάριο
Διάρκεια: Ταχύρρυθμο πρόγραμμα 10 ωρών (δύο 5άωρα). Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας!
Παρέχεται το Επίσημο Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ και η απαραίτητη βεβαίωση που απαιτείται για την αδειοδότηση επισιτιστικού χώρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης τεκμηριώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και είναι απαραίτητο για τις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί εν συνεχεία αυτοτελώς ο ΕΦΕΤ.

Εγκεκριμένες από τον ΕΦΕΤ Θεματικές Ενότητες
ΗΜΕΡΑ 1η :
1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
ΗΜΕΡΑ 2η
5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
6. Πρακτικές καθαρισμού
7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

  • Στη συνολική παροχή συμπεριλαμβάνονται: 10 διδακτικές ώρες από εγκεκριμένους από τον ΕΦΕΤ εισηγητές, το διδακτικό υλικό, Βεβαίωση Εκπαίδευσης.
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις εξειδικευμένες αίθουσες σεμιναρίων του Εκπαιδευτικού Ομίλου Etoile.