Κρατική Αναγνώριση τίτλου

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στην Etoile, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Σπουδές ΙΙΕΚ

Πιστοποιημένα Προγραμματα

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 της Εtoile προσφέρει μια σειρά από πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και μια σειρά από ταχύρρυθμα σεμινάρια στα γνωστικά αντικείμενα της μαγειρικής, αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής και ξενοδοχειακών επαγγελμάτων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας αποσκοπούν τόσο στην επιμόρφωση όσο και την επαγγελματική ανέλιξη των ενδιαφερόμενων και είναι πιστοποιημένα απο τον οργανισμό ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
.

Πιστοποιημένα Προγράμματα

Διεθνή Αναγνώριση

Οι απόφοιτοι της Etoile χαίρουν της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης που έχει αποκτήσει η Σχολή όχι μόνο στην αγορά της Ελλάδας αλλά και του Εξωτερικού. Τόσο το κρατικό δίπλωμα ειδίκευσης όσο και τα ταχύρυθμα προγράμματα και σεμινάρια της Etoile είναι επίσημα αναγνωρισμένα απο την ΕΕ και τρίτες χώρες.